New report: Media- ja viestintäpolitiikan seurantaraportti 2019

Media- ja viestintäpolitiikan seurantaraportti 2019, tekijöinä CORDI:n tutkijat Marko Ala-Fossi ja Katja Lehtisaari, sekä Heikki Hellman ja Mikko Grönfors (Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 2020:4), tarkastelee suomalaisen media- ja viestintäpolitiikan ja media-alan kehitystä kolmesta näkökulmasta. Se analysoi median taloutta ja alan liiketoimintaa, kansalaisten pääsyä mediapalveluiden äärelle sekä median moninaisuutta. Analyysit perustuvat indikaattoreihin, jotka hahmoteltiin aiemmassa perusselvityksessä (Ala-Fossi ym. 2018). Raportin pääpaino on journalistisessa mediassa.

Digitaaliset jakelualustat ovat kasvattaneet suosiotaan samalla, kun perinteiset jakelukanavat ovat menettäneet asemiaan. Kuluttajien mediakäytön muutos on muuttanut mainostajien panostuksia ja sitä kautta myös media-alan toimintaympäristöä. Tämän seurauksena toimiala on entisestään keskittynyt. Myös media-alan keskeisten alatoimialojen yritys- ja
henkilöstömäärät ovat laskussa.

Vaikka pääsy tallenneviestinnän pariin näyttää melko vakaalta, kirjepostin vähentyminen uhkaa myös painettujen sanomalehtien jakelua. Televiestinnässä pääsyn kehitys on ollut myönteistä, mutta mobiilipainotteista ja muihin Pohjoismaihin verrattuna hitaampaa. Television huippuvuodet yleisradioviestinnässä ovat ohi, mutta kotitaloudet hankkivat yhä innolla uusia HD-vastaanottimia.

Sanomalehdistö, radio ja televisio ovat toimialoina hyvin keskittyneitä. Suurin keskittymisaste on radiotoimialalla, jota kolme keskeistä toimijaa hallitsee, pienin taas lehdistössä. Vaikka perinteisen median käyttö vähenee internetin kustannuksella, kansalaiset käyttävät yhä lukuisia mediakanavia ainakin jonkin aikaa viikossa.

Marko Ala-Fossi:

Kun noin vuosi sitten tätä raporttihanketta käynnisteltiin, ministeriön toiveena oli, että kiirellisimpinä hoidetaan nimenomaan nämä kolme työpakettia, joista kaivattiin uutta dataa ja aikasarja-analyysiä. Samalla oli ajatuksena, että loput vuoden 2018 raportin mittarit raportoidaan sitten seuraavassa vaiheessa – yhdessä tai kenties kahdessa osassa. Nyt kun koronavirus riehuu ja lähes kaikkien asioiden tärkeysjärjestys on mennyt uusiksi, jää nähtäväksi, milloin urakkaa päästään jatkamaan.

Nyt julkaistun raportin käsikirjoitus valmistui jo kolme kuukautta sitten ja sen jälkeen mediakentällä ehtinyt tapahtua monenlaista. Kenties isoin rakenteellinen muutos ovat Sanomien ja Alman tekemät kaupat Alman aluelehdistä. Näin sanomalehtialan omistus keskittyi entisestään taas hieman lisää, eikä lähitulevaisuus lupaa lehtialalle yhtään vauraampia ja vakaampia aikoja. 

Samalla kun koronaepidemia ja sen voittamiseksi asetetut rajoitukset lisäävät luotettavan ja ajantasaisen tiedon tarvetta, ne leikkaavat mainontaan käytetyn rahan määrää ja laittavat koko kaupallisen mediasektorin ahtaalle. Tämän viikon aikana jo ainakin kaksi suomalaista lehtitaloa (Turun Sanomat ja Ilkka-yhtymä) on imoittanut valmistelevansa lomautuksia, eikä poikkeusaikojen päättymisestä ole toistaiseksi mitään varmaa tietoa.

***

The Media and Communication Policy Monitoring Report 2019 examines the development of Finnish media and communications policy and the media industry from three perspectives. It analyses the media economy and business, the access of citizens to media services and media pluralism. The analyses are based on the indicators outlined in the previous study (Ala-Fossi et al. 2018). The focus of the report is on journalistic media.

Digital distribution platforms have gained popularity while traditional distribution channels have lost ground. The change in consumer media usage has changed advertisers’ investments and, consequently, the media landscape. As a result, the industry is further concentrated. The number of companies and personnel in the main media sub-sectors is also declining. Although access to recorded media seems to be fairly stable, the declining volume of letter mail threatens also the
distribution of printed newspapers. In telecommunications, the development of access has been positive but with focus on mobile and slower when compared to other Nordic countries. While television’s heyday in broadcasting is over, households are still eager to buy new HD receivers.

Newspapers, radio and television are all highly concentrated media sectors. The highest degree of concentration is in the radio industry, which is dominated by three key players, while the lowest concentration is in the press. Although the use of traditional media is decreasing at the expense of the internet, citizens are still using many media channels at least for some time in a week.

Ala-Fossi, M., Lehtisaari, K., Hellman, H. and Grönlund, M. (2020). Media- ja viestintäpolitiikan seurantaraportti 2019. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 2020:4.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s