Journalistien painostus- ja uhkailukysely

Journalistien painostus- ja uhkailukysely 2021 tutkii suomalaisten ammattijournalistien kokemuksia työhön liittyvästä painostuksesta ja uhkailusta sekä näkemyksiä niiden vaikutuksesta journalistiseen työhön. Kysely on välitetty sähköpostitse kyselyn kohderyhmään kuuluviksi katsotuille Suomen Journalistiliiton, Päätoimittajien yhdistyksen, Aikakauslehtien Päätoimittajien ja Paikallislehtien Päätoimittajayhdistyksen jäsenille.

Alta löydät selosteen tutkimuksen tietosuojasta sekä tietosuojailmoituksen.

The survey Pressure and Intimidation Against Journalists 2021 explores experiences of occupational pressure and intimidation among professional Finnish journalists. The survey also examines the effects of pressure and intimidation on journalistic work. The survey is administered via email to those members of the Union of Journalists in Finland, the Association of Editors, the Finnish Association of Magazine Editors-in-Chief and The Finnish Association of Local Paper Editors, whose occupational position is considered relevant for the scope of this study.

Below you can find information about data protection as well as the privacy notice of the study.

Yhteystiedot – contact information: Ilmari Hiltunen, +358 50 509 9034, ilmari.hiltunen@tuni.fi


Seloste tutkimuksen tietosuojasta

TAMPEREEN YLIOPISTO

Seloste tutkimuksen tietosuojasta, yksityisyydestä ja tietojen käsittelystä

Tutkimus – Journalistien painostus- ja uhkailukysely 2021

Pyydämme teitä osallistumaan tutkimukseen, jossa tutkitaan suomalaisten ammattijournalistien kokemuksia työhön liittyvästä painostuksesta ja uhkailusta sekä näkemyksiä niiden vaikutuksesta journalistiseen työhön. Kysely on välitetty sähköpostitse kyselyn kohderyhmään kuuluviksi katsotuille Suomen Journalistiliiton, Päätoimittajien yhdistyksen, Aikakauslehtien Päätoimittajien ja Paikallislehtien Päätoimittajayhdistyksen jäsenille.

Perehdyttyänne tähän tiedotteeseen teillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä tutkimuksesta vastuututkija Ilmari Hiltuselle puhelimitse 050 509 9034 tai sähköpostitse ilmari.hiltunen@tuni.fi.

Tutkimuksen tarkoitus

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kerätä tietoa suomalaisten ammattijournalistien työssään kokemasta painostuksesta, häirinnästä, väkivallasta ja uhkailusta sekä kartoittaa sitä, miten ne vaikuttavat journalistien työhön ja hyvinvointiin.

Koska tutkimuksessa tarkastellaan myös yksilön taustatekijöiden ja työtehtäviin liittyvien tekijöiden vaikutusta journalistien kohtaamaan painostukseen ja uhkailuun, tutkimukseen osallistujilta pyydetään laajat taustatiedot. Koska aikaisempi tutkimus on antanut viitteitä painostus- ja uhkailukokemusten yleisyydestä erilaisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien journalistien keskuudessa, asian tutkimisen mahdollistamiseksi kyselyn taustatiedoissa käsitellään erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja vastaajan äidinkielestä, etnisestä alkuperästä, uskonnollisesta vakaumuksesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta sekä muusta mahdollisesta vähemmistöasemasta. Näin tutkimuksessa voidaan selvittää erilaisten vähemmistöasemien yhteyttä painostuksen ja uhkailun kokemuksiin.

Poikkeusperuste erityisten henkilötietojen käsittelyyn tässä tutkimuksessa on yleisen edun mukainen tieteellinen tutkimustarkoitus. Näiden tietojen käsittely on siis tarpeen tutkimuksen toteuttamiseksi tietosuojalain 4 § 3-kohdan perusteella. Erityisiä henkilötietoryhmiä käsitellään tieteellistä tutkimusta varten tietosuojalain 6 §:n 7-kohdan mukaisesti.

Tutkimuksen kulku

Tutkimus toteutetaan syys–lokakuussa 2021. Tutkimukseen osallistuminen tarkoittaa vastaajille sähköpostitse toimitettavan verkkokyselylomakkeen täyttämistä tutkimusaikana 20.9.2021–3.10.2021. Kyselylomake sisältää kolme osiota: 1) Vastaajan taustatiedot 2) Vastaajan kokemukset painostuksesta ja uhkailusta 3) Vastaajan näkemykset painostuksen ja uhkailun vaikutuksista. Lomakkeen täyttäminen kestää noin 10–15 minuuttia.

Tutkimukseen osallistumisesta ei makseta palkkiota.

Millä tavalla tutkimusaineistoa kerätään?

Tutkimusaineisto kerätään sähköisesti toteutettavalla verkkokyselyllä, joka on rakennettu Tampereen yliopiston tarjoamalle LimeSurvey-kyselypohjalle. Aineisto tallentuu Tampereen yliopiston palvelimelle.

Tutkimukseen liittyvät hyödyt ja riskit

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää journalistien työsuojelun ja työhyvinvoinnin edistämisessä. Lisäksi tutkimuksen tuottamalle tiedolle on käyttöä esimerkiksi häirintään ja uhkailuun liittyvän lainsäädännön suunnittelutyössä.

Tutkimukseen vastataan anonyymisti ja tutkimustietoa käytetään ja julkistetaan ainoastaan niin, ettei yksittäistä vastaajaa ole mahdollista tunnistaa. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit minimoidaan tämän tiedotteen esittämillä toimenpiteillä.

Yksityisyys julkaisuissa

Laadullinen vastausaineisto anonymisoidaan tutkijoiden toimesta heti keräämisen jälkeen yksityisyyteen liittyvien riskien minimoiseksi.

Mitään tutkimuksen aineistoa ei missään yhteydessä käytetä tai julkisteta niin, että yksittäinen vastaaja olisi tunnistettavissa.

Luottamuksellisuus, tietojen käsittely ja säilyttäminen

Kerättyjä tietoja käsitellään luottamuksellisesti EU:n tietosuoja-asetuksen ja Suomen tietosuojalain edellyttämällä tavalla.

Tietoja säilytetään Tampereen yliopiston palvelimella, ja henkilötietoja sisältävän aineiston käsittely ja analysointi tapahtuvat Tampereen yliopiston verkkolevyillä.

Kyselyn anonymisoitua vastausaineistoa tarjotaan rajoitetusti myös Journalisti-lehden aihetta käsittelevässä journalistisessa työssä käytettäväksi. Tämä osuus aineistosta hävitetään, kun sillä ei katsota enää olevan käyttöä tässä tarkoituksessa.

Tiedoista ei tuoteta lainkaan fyysisiä kopioita. Tietoja ei luovuteta millekään sellaisille tutkimusryhmän ulkopuolisille tahoille, joita ei erikseen mainita tässä selosteessa.

Tutkimuksen yhteydessä kerättyjä aineistoja säilytetään Tampereen yliopistossa 3 vuotta, minkä jälkeen tehdään arvio siitä, onko aineisto vielä tarpeellista vai voidaanko se hävittää. Tämä arvio toistetaan aina kolmen vuoden välein aineiston hävittämiseen asti.

Tutkimuksen rahoittajatahot

Tutkimuksen toteuttajana toimii Suomen Akatemian rahoittama Communication Rights in the Age of Digital Disruption (CORDI) -tutkimuskonsortio. Konsortion muodostavat tutkijat Tampereen ja Helsingin yliopistoista.

Vapaaehtoisuus

Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Osallistumisen keskeyttäminen on mahdollista missä tahansa lomakkeen täyttämisen vaiheessa, eikä vain osittain täytettyjä tutkimuslomakkeita tallenneta tai käytetä tutkimuksessa.

On kuitenkin syytä huomioida, että osallistumisen peruuttaminen vastausten tallentamisen jälkeen ei estä annettujen tietojen käyttämistä tutkimuksessa. Koska vastaukset ovat nimettömiä, ei tutkijoilla ole mahdollisuutta tunnistaa ja poistaa järjestelmään tallennettuja vastauksia jälkikäteen.

Tutkimuksesta tiedottaminen

Tutkimuksen tulokset raportoidaan pääasiallisesti suomen- ja englanninkielisissä tieteellisissä julkaisuissa.

Lisäksi tutkittavat saavat tutkimuksen tuloksista tietoa tiedotusvälineiden välityksellä. Kyselyn anonymisoitua vastausaineistoa tarjotaan rajoitetusti Journalisti-lehden käyttöön aihetta käsittelevää journalistista työtä varten. Lisäksi tutkimuksen eri vaiheen tuloksista laaditaan Tampereen yliopiston kautta välitettäviä lehdistötiedotteita tiedotusvälineiden käyttöön.

Tietoja on tutkimuksen etenemisestä ja tuloksista on mahdollista saada myös ottamalla henkilökohtaisesti yhteyttä vastuututkija Ilmari Hiltuseen puhelimitse 050 509 9034 tai sähköpostitse ilmari.hiltunen@tuni.fi.

Materiaalin käyttäminen muuhun kuin tutkimuskäyttöön ja materiaalin käyttäminen jatkotutkimukseen

Kyselyn anonymisoitua vastausaineistoa tarjotaan rajoitetusti Journalisti-lehden käyttöön aihetta käsittelevää journalistista työtä varten.

Tutkimusaineistoa voidaan myös käyttää jatkotutkimukseen, kuten seurantatutkimukseen painostuksen ja uhkailun yleisyydestä suomalaisten journalistien keskuudessa. Kaikessa jatkotutkimuksessa ja aineiston myöhemmässä tutkimuskäytössä noudatetaan edellä kuvattuja linjauksia aineiston tietosuojaan ja käyttöön liittyen.

Lisätiedot

Pyydämme teitä esittämään kysymyksiä tutkimuksesta vastuututkija Ilmari Hiltuselle puhelimitse 050 509 9034 tai sähköpostitse ilmari.hiltunen@tuni.fi.

Tutkimusryhmä

Ilmari Hiltunen, väitöskirjatutkija, Tampereen yliopisto, 050 509 9034, ilmari.hiltunen@tuni.fi

Aleksi Suuronen, väitöskirjatutkija, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Åbo Akademi

Reeta Pöyhtäri, tutkijatohtori, Kieli- ja viestintätieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto


Tieteellisen tutkimuksen tietosuojailmoitus

Voit katsoa ja ladata Journalistien painostus- ja uhkailukysely 2021 -tutkimuksen EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisen tietosuojailmoituksen tästä:


Information sheet on data protection

TAMPERE UNIVERSITY

Information sheet on data protection, privacy, and data processing.

Research – Survey on Pressure and Intimidation Against Journalists 2021

You are invited to participate in a survey research that explores experiences of occupational pressure and intimidation among professional Finnish journalists. The survey also examines the effects of pressure and intimidation on journalistic work. The survey is administered via email to those members of the Union of Journalists in Finland, the Association of Editors, the Finnish Association of Magazine Editors-in-Chief and The Finnish Association of Local Paper Editors, whose occupational position is considered relevant for the scope of this study.

After reading this information sheet, you have the opportunity to ask any questions you may have concerning the research and the data protection protocols. Researcher Ilmari Hiltunen will be happy to respond any questions via phone +358 50 509 9034 or via email ilmari.hiltunen@tuni.fi.

Purpose of the research

The purpose of this study is to explore occurrence of occupational pressure, harassment, intimidation, and violence among professional journalists in Finland and examine the effects these phenomena have on journalists’ work and wellbeing.

As the research also explores the connections between various individual and occupational factors and the prevalence of pressure and harassment, the participants are asked to provide comprehensive background information. As previous research has given indications that journalists belonging to various minority groups are targeted with pressure and interference more frequently, the participants as asked to provide sensitive personal information regarding their first language, ethnic origin, religious belief, sexual orientation, and other possible minority positions. This information makes it possible to study the connections between various types of pressure and harassment and different minority positions.

The legal basis for collection and processing this personal information is scientific research in the public interest. The information is necessary for the objectives of the research as indicated in the third paragraph of the fourth section of the Finnish Data protection act. Special categories of data are collected and processed for the purpose of scientific research in accordance with seventh paragraph of the sixth section of Finnish Data protection act.

Description of the process

The research will be conducted in September and October 2021. Participation in the research consists of filling online self-report survey form between 20th September and 3rd October 2021. The survey invitation and form are delivered via email. The survey form contains three sections: 1) Background information 2) Personal experiences of harassment and intimidations 3) Perceived implications of harassment and intimidation. Filling out the survey form takes approximately 10–15 minutes.

No compensation will be offered for participation.

Procedures for collecting research data

The data will be collected using online self-report survey on LimeSurvey platform administered by Tampere University. The data will be saved on Tampere University server.

Potential risks and benefits of participation

The results obtained from the research can be used to advance occupational health safety and occupational wellbeing of journalists. Additionally, the results can be utilized when planning new legislation regarding harassment and intimidation.

The survey responses are anonymous, and the research data will be used and published in a way that individual respondents cannot be identified. Risks related to handling of personal data are mitigated through actions described in this information sheet.

Protecting the privacy of participants in research papers/publications

Qualitative material will be anonymized by the researchers after the data collection to mitigate risks related to privacy protection.

The data and material will not be analyzed or published in a way that allows identification of individual respondents in any stage of the study.

Data confidentiality, processing, and storage

All personal data collected during the study will be processed in compliance with the EU’s General Data Protection Regulation (GDPR) and the data protection laws of Finland.

The data will be stored in Tampere University server, and processing and analysis of the data will take place only in Tampere University systems.

Limited set of anonymized research material will also be offered to Journalisti-magazine for use in journalistic work. This material will be erased when it is no longer deemed useful for this purpose.

No physical copies of the research material will be produced. Research data will not be shared with any external parties not specifically mentioned in this information sheet. 

The research materials and data collected during the study will be retained by Tampere University for 3 years, after which an assessment regarding the usefulness of the data will be made. If this assessment finds that the data is no longer needed for research purposes, it will be erased. This assessment will be repeated every 3 years until the data is erased

Funding sources

The research is funded by research consortium Communication Rights in the Age of Digital Disruption (CORDI) financed by the Academy of Finland. The consortium consists of researchers from Tampere University and the University of Helsinki.

Voluntary participation

Participation in this study is entirely voluntary, and you have the right to withdraw from the study at any time. Partially filled survey forms will not be saved and they will not be used in the study.

However, it should be noted that once a survey form is completed, it will remain in the study database and will be used in the study. As the responses are anonymous, it is not possible for the researchers to identify and remove saved responses afterwards.

Privacy protection in the context of research papers and communicating about the study

The research results will be primarily reported in scientific publications published in Finnish and in English.

Additionally, participants will receive information about the findings through media. Limited set of anonymized research material will be offered to Journalisti-magazine for their journalistic work concerning the subject of the study. In various stages of the research, media releases concerning the findings will be send through the media office in Tampere University.

Information regarding the stage of study and its findings can also be obtained by personally contacting researcher Ilmari Hiltunen via phone (+358 50 509 9034) or email (ilmari.hiltunen@tuni.fi).

Use of data for non-research/later research purposes

Limited set of anonymized research material will be offered to Journalisti-magazine for use in journalistic work.

The data and material can be utilized for future research, such as longitudinal studies regarding occurrence of harassment and intimidation among Finnish journalists. All further research and use of the data must adhere data protection and privacy guidelines presented in this information sheet.

Inquiries

Please direct all inquiries about the study to researcher Ilmari Hiltunen via phone (+358 50 509 9034) or email (ilmari.hiltunen@tuni.fi).

Researchers’ contact details

Ilmari Hiltunen

Doctoral Researcher, Faculty of Information Technology and Communication Sciences, Tampere University, +358 50 509 9034, ilmari.hiltunen@tuni.fi

Aleksi Suuronen

Doctoral Researcher, Faculty of Social Sciences, Business and Economics, Åbo Akademi University

Reeta Pöyhtäri

Post-Doctoral Researcher, Department of Language and Communication Studies, University of Jyväskylä


Privacy notice

You can view and download the privacy notice for scientific research, as stipulated in the EU General Data Protection Regulation, pertaining to the survey on Pressure and Intimidation Against Journalists 2021, here: